Siisti, hyvin suunniteltu piha nostaa talon arvoa

Parinkymmenen viime vuoden aikana maailmalla on julkaistu useita tutkimuksia, joissa on tarkasteltu erilaisten ympäristömuuttujien vaikutusta kiinteän omaisuuden hintaan.  Joukossa on myös tutkimuksia, joissa tarkastellaan maisemoinnin ja piharakentamisen vaikutusta kiinteistöhinnan muodostumisessa.

Useat tutkimukset osoittavat, että rakennettu tai maisemoitu piha nostaa kiinteistön hintaa. Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa on tehtyjä kauppoja seuraamalla voitu todeta, että arvonnousu vaihtelee muutamasta prosentista viiteentoista prosenttiin ja jopa sen yli.

Suomessa tutkimustietoa on vielä vähän. Vuonna 2006 julkaistussa tutkimuksessa,  ”Kaupunkiviheralueiden arvo ja merkitys asukkaille”, (Metla / Tyrväinen, Lönnqvist, Leino)
tarkastellaan tehtyjen kauppojen avulla julkisten viheralueiden merkitystä asuntohintoihin. Yhteenvetona todetaan, että viheralueiden tuottamista maisema- ja virkistyshyödyistä maksetaan asuntohinnoissa.

Inari Janssonin vuonna 2010 opinnäytteenä tekemässä tutkimuksessa ”Pihan vaikutus kiinteistön arvoon” tarkasteltiin viherrakentamisen tuottamaa kiinteistöjen ja asuntojen arvonnousua suomalaisten kiinteistönvälittäjien näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli mm. selvittää, miten piharakentaminen vaikuttaa kiinteistönvälittäjien arvioimiin kiinteistöhintoihin ja mitkä pihan elementit nostavat ja laskevat hintoja tehokkaimmin.

Tutkimus suoritettiin kiinteistönvälittäjille suunnattuna sähköisenä kyselynä. Näin voitiin hyödyntää asiantuntemusta, jota kiinteistöjen myyntitehtävissä työskentelevillä välittäjillä on kiinteistöjen arvoon vaikuttavista tekijöistä. Samalla on ollut mahdollista selvittää, millä menetelmillä kiinteistönvälittäjät arvioivat piha-alueita, ja onko välitysalalla tarvetta pihoja koskevan arviointityökalun kehittämiselle kiinteistöjen kuntoarvion tapaan.

Tutkimuskohteina olivat pientalokiinteistöt ja kerrostalohuoneistot. Kyselyyn vastasi 68 kiinteistönvälittäjää pääkaupunkiseudulta sekä Tampereen, Turun ja Oulun seuduilta.
Tutkimuksen toimeksiantaja oli Viheraluerakentajat Ry.

Oleskelu- ja sisääntulopiha arvonnousun kannalta keskeisimpiä

Nämä pihan alueet korostuivat selvästi vastauksissa kysyttäessä arvonnousun kannalta keskeisimpiä piharakentamisen kohteita.

Avoimissa vastauksissa sisääntulopihan ominaisuuksista tärkeimmäksi nousi siisteys ja se, että olevat rakenteet ja istutukset ovat hoidettuja ja hyväkuntoisia. Tämä vaikuttaa olevan merkittävämpää kuin rakenteiden tai istutusten määrä. Sisääntulopiha painopistealueina mainitaan useimmin kiveys ja istutukset. Sisääntulo nähdään eräänlaisena porttina ja mahdollisuutena toivottaa vieraat tervetulleiksi.

Pihan siisti yleisilme ja helppohoitoisuus ovat kiinteistönvälittäjien mukaan kiinteistön arvon kannalta pihan merkittävimmät ominaisuudet

Myyntihintaa laskevana ja myyntiaikaa pidentävänä tekijänä huonokuntoiset pinnoitteet ovat yleisimpiä ongelmakohtia.

Tässä tutkimuksessa kiinteistönvälittäjät määrittelivät kuvina esitetylle esimerkkikohteelle keskimäärin 11,5 %:n arvonnousun. Vastaajista 75 % oli samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä kuin väittämä ”Ulkomaisten tutkimusten mukaan rakennettu piha nostaa kiinteistön arvoa 5-15 %”.

Lue lisää: 

PIHARAKENTAMISEN VAIKUTUS KIINTEISTÖHINTOIHIN
–   Inari Jansson 2010